wie zijn wij? bestuur nieuws(brief) contact links zangavonden res. pauzediensten

Residentie Pauzediensten in 2017

In Den Haag wordt sinds 1981 elke maand, meestal op de derde dinsdag van de maand tijdens de middagpauze, de Residentie Pauzedienst gehouden. (Uitgezonderd de maanden juli, augustus en december; in september de maandag vóór Prinsjesdag)


Plaats: Waalse Kerk, Noordeinde 25. Tijd: van 12.30 – 13.10 uur.


Er zijn steeds twee sprekers: een politicus van een van de christelijke politieke partijen en een predikant/voorganger van een van de kerken in de regio.

Doel is bezinning op de politiek vanuit christelijk oogpunt en gebed voor de overheid.


Het jaarthema voor 2017: De vrucht van de Geest.

Paulus noemt in Galaten 5: 22 de negenvoudige vrucht van de Geest:

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing."

In deze negen woorden geeft Paulus weer, hoe iemand is, die wandelt door de Geest (Galaten 5:16)

We zouden ze alle negen kunnen noemen: de karaktertrekken van God, die we in alle volkomenheid zien in het leven van de Heere Jezus Christus.


Informatie over de Residentie Pauzediensten bij Aart Fraanje tel. 070 – 3853076

E-mail: ahfraanje@solcon.nl


Dinsdag 17 januari 2017

Liefde. De beste definitie van liefde in de Bijbel vinden we in 1 Cor. 13

mr. J.P.H. Donner (Raad van State CDA)

ds. B. Plaisier (emeritus predikant PKN)

Frans van Riessen (orgel)

Dinsdag 21 februari 2017

Blijdschap. In de brief aan de Filippenzen schrijft Paulus heel veel over blijdschap. Fil 4: 1-4

dr. R. Bisschop (2e Kamer SGP)

ds. H. Juffer (Hersteld Hervormd)

Jan van Westenbrugge (orgel), Nicolien van Deursen (fluit)

Dinsdag 21 maart 2017

Vrede. Ook in de Filippenzenbrief schrijft Paulus heel mooie dingen over vrede. Fil. 4: 5-9

mevr. G. de Vries – Leggeloor (1e  Kamer CDA)

ds. H.J. Franzen (emeritus predikant PKN)

Frans van Riessen (orgel)

Dinsdag 18 april 2017

Lankmoedigheid (geduld). Lees Efeze 4: 1-6

drs. C.J. Schouten (2e Kamer CU)

ds. P.J. Bakker (PKN)

Jan van Westenbrugge (orgel), Nicolien van Deursen (fluit)

Dinsdag 16 mei 2017

Vriendelijkheid (SV goedertierenheid). Een voorbeeld van vriendelijkheid vinden we bij David in zijn houding jegens Mefiboseth. Lees 2 Samuël 9: 1-7

dhr. J.L. Geurts (2e Kamer CDA)

ds. J. Maasland (PKN)

Frans van Riessen (orgel)

Dinsdag 20 juni 2017

Goedheid. God is goed. In de Psalmen wordt de goedheid des Heren vaak genoemd, bijvoorbeeld Psalm 100. Een dienstknecht die doet wat hij behoort te doen wordt goed genoemd. Matth. 25:21.

dr. R. Kuiper (1e Kamer CU)

ds. J.W. van ’t Hoff (Ned. Geref.)

 Jan van Westenbrugge (orgel), Nicolien van Deursen (fluit)

Maandag 18 september 2017

Trouw (SV geloof). Trouw zijn (of getrouw zijn) betekent dat je je plichten nauwgezet vervult; dat je je houdt aan je beloften; dat je iemand niet in de steek laat; dat je betrouwbaar bent. Matth. 25:14-30

dhr. P. Schalk (1e Kamer SGP)

ds. W. Harinck (Ger. Gem.)

Frans van Riessen (orgel)

Dinsdag 17 oktober 2017

Zachtmoedigheid. Dat betekent: vriendelijk, meegaand, niet geneigd tot heftigheid. Een zachtmoedige kan zeker boos zijn, maar dan wel op het juiste moment en beheerst.

Matth. 11:28-30

dhr. P. Grinwis (Haagse Gemeenteraad CU/SGP)

ds. J. Henzen (PKN)

Jan van Westenbrugge (orgel), Nicolien van Deursen (fluit)

Dinsdag 21 november 2017

Zelfbeheersing (SV matigheid). Het woordenboek geeft de volgende omschrijving van zelfbeheersing: het bedwingen van innerlijke aandrang, van driften en hartstochten. (Dit is overigens de enige van de negen die niet bij God hoort, omdat Hij God is. Jezus toonde in zijn menselijke natuur wel zelfbeheersing en matigheid) Lees 1 Cor. 9:24 – 27)

mr. C.G. van der Staaij (2e Kamer SGP)

ds. M.A. Kempeneers (Chr. Geref.)

Frans van Riessen (orgel)